Sexy mature dating Mga pagbabago sa pagdating ng mga espanyol

Nagbago ang batayan sa pag-uuri ng tao sa lipunan matapos ang pagpasok ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Sa larangan ng yaman at edukasyon, nahigitan na sila ng isang panibagong uri. Hangad nila na magkaroon ng kalayaan at karapatang politika ang mga Pilipino.Ang nasyonalismo o makabansa ay nagsimula sa bansang Europa.Pamahalaang Lokal Barangay- pinakamaliit na pamahalaang lokal p inamumunuan ng cabeza de barangay Cabeza de barangay- dating datu o galing sa hanay ng mga cacique Tungkulin ng cabeza de barangay: - nangungolekta ng buwis - naghahanap ng polista - tagapamayapa - walang sahod , ngunit kapalit ng kanyang paglilingkod ay hindi siya pinagbabayad ng buwis at hindi kailangang magtrabaho Bayan o pueblo- ang pinuno ay ang gobernadorcillo - galing sa hanay ng cacique - hinahalal siya mula sa mga principales - maliit ang sahod ngunit ang katungkulan ay simbolo ng mataas na antas sa lipunan Ang Sistema ng Pamahalaang Panlalawigan Encomienda - simula ng lalawigan sa kapuluan - galing sa salitang Espanyol na encomendar ibig sabihin ay “ ipagkatiwala ” - ipinagkatiwala ng hari sa isang opisyal na tinatawag na encomiendero ang lupaing nasakop at ang mga katutubong nakatira roon .

Naging estratehiya ng Kilusang Propaganda sa paggamit ng mapayapang paraan upang makamit ang mga layunin nila.

Matapos ang kabiguan ng Kilusang Propaganda, isang lihim naman na kilusan na itinatag sa Maynila.

Pagkatapos ng Maynila, nagsunud-sunod ang pagbukas ng iba pang daungan sa Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan.

Ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan ay nagbigay-daan sa matinding pangailangan sa mga pananim na panluwas o export crops.

ANG POLO p inairal ng sapilitan ang patakarang polo y servicio sa Pilipinas pinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob na 40 araw sa isang taonp olista - tawag sa mga kalahok sa polo kailangan silang gumawa ng mga daan , gusali , simbahan at tulay nagtratrabaho ng walang tigil at walang pahinga a ng mga maykaya ay hinahayaang magbayad ng falla o multa sa halip na magtrabaho .

m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansahindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain3.Ito ay ang Kataas-taasan, Kagalang-galangang Katipunan ng mga Anak ng Bayan o KKK.Ang mithiin lang ng KKK o Katipunan ay ang kalayaan ng Pilipinas sa Espanya.lumabas ito sa panunungkulan ni Gobernador-Heneral Basco .Layunin ng Espanya na maitaguyod ang kalakalan nito sa Pilipinas at malinang ang likas na yaman ng kolonya .Nagsilbing gabay ng mga kasapi ng Katipunan sa pang araw-araw na pamumuhay ang Kartilla ng Katipunan.